Pracovní příležitosti


V současné chvíli nejsou volné žádné financované pozice pro doktorandy nebo postdoky. Zájemci s vlastním financováním mohou kdykoliv kontaktovat prof. Tomáše Polívku. Studenti bakalářských a magisterských oborů, kteří by chtěli psát svou diplomovou práci u nás, se mohou domluvit s jednotlivými členy skupiny.
Nabídka prací


Korelační spektroskopie
Školitel: RNDr. František Adamec, CSc.
Úkol: Sestavit aparaturu pro měření fluorescenčních korelačních spekter a ověřit její funkčnost.
Požadované znalosti: Znalosti fyziky na úrovni základních kurzů přednášených na Přírodovědecké fakultě JU.

Aplikace pro vyhodnocení dat z měření dob života fluorescence
Školitel: RNDr. František Adamec, CSc.
Úkol: Vytvořit počítačovou aplikaci pro vyhodnocení dat získaných z měření kinetiky dohasínání fluorescence.
Požadované znalosti: MATLAB popřípadě C++. Znalosti matematiky na úrovni základních kurzů přednášených na Přírodovědecké fakultě JU.

Měření parametrů polovodičových prvků – nové úlohy v praktiku z elektřiny a magnetizmu (bakalářská práce)
Školitel: RNDr. František Adamec, CSc.
Praktikum z elektřiny a magnetizmu je navazující praktické cvičení k výuce fyziky na ústavu fyziky PřF. V současnosti je v praktiku dostupných 10 úloh, které částečně pokrývají témata  přednášky elektřiny a magnetizmu. Nedostatkem praktika však je absence úloh zaměřených na  vlastnosti polovodičových prvků. Naplnění úkolů bakalářské práce tedy významným způsobem rozšíří rozsah praktika a zvýší úroveň výuky. Úkolem studenta bude navrhnout a sestavit úlohy pro praktikum elektřiny a magnetizmu zaměřené na studium vlastností polovodičových součástek (diody, Zenerovy diody, tranzistory, diodový usměrňovač). Součástí práce bude vypracování podrobných návodů a vzorových protokolů k jednotlivým úlohám.

J. Verne, Cesta okolo měsíce – očima fyziky 21. století (bakalářská práce)
Školitel: RNDr. František Adamec, CSc.
Cesta okolo měsíce J. Verna popisuje dobrodružnou cestu tří cestovatelů k měsíci. Příběh je založen na znalostech techniky a přírodních věd 19. století. Úkolem studenta bude identifikovat v textu knihy fyzikálně nepřesná nebo nesmyslná tvrzení a uvést je v soulad se současnými poznatky fyziky. Součástí práce bude též historický přehled jednotlivých etap dobývání měsíce spolu s přehledným zpracováním amerického lunárního projektu Apollo.
Téma je vhodné pro studenty oboru Fyzika pro vzdělávání.

Příprava experimentů pro Fyzikání praktikum III (bakalářská práce)
Školitel: RNDr. Milan Durchan, CSc.; konzultant: doc. Petr Adámek, Ph.D.
Úkol: Sestavit aparaturu pro měření rychlosti světla ve vzduchu, ve vodě, ve skle. Student/ka zkontroluje, zapojí a otestuje zakoupené přístroje (zrcadla, detekční linka, osciloskop), ve spolupráci s konzultantem sestaví zdroj světla (LED), provede zkušební (vzorové) měření a vytvoří zadávací protokol pro tuto úlohu.

Historický přehled výzkumu záření absolutně černého tělesa (bakalářská práce)
Školitel: RNDr. Milan Durchan, CSc.
Cílem práce je vypracování rešerše, která bude sloužit jako podklad pro popularizaci. Absolutně černé těleso, popis záření tohoto ideálního tělesa, je z pedagogického hlediska významné k popularizaci fyziky, protože jasně ukazuje, jak je v přírodních vědách propojen experiment s teorií, hypotéza s konstrukcí experimentu, který má jednoznačně potvrdit či vyvrátit modelovou situaci. Navíc toto téma sehrálo významnou historickou roli při zrodu kvantové fyziky.
Téma je vhodné pro studenty oboru Fyzika pro vzdělávání.

Příprava měřicího protokolu pro měření termostability světlosběrných antén pomocí cirkulárního dichroismu (bakalářská práce)
Školitel: RNDr. Milan Durchan, CSc.
Cirkulární dichroismus je spektroskopická metoda, která umožňuje zjistit základní strukturní parametry proteinů a pigment-proteinových komplexů. Při práci s jakýmikoliv pigment-proteinovými komplexy je důležité zjistit, jak se mění struktura proteinu v závislosti na teplotě. Cílem práce je vyhodnocení optimálního postupu pro měření teplotní degradace světlosběrných pigment-proteinových komplexů z různých fotosyntetických organismů. Pro zvyšování teploty bude použito několik možných režimů (lineární ohřev, ohřev po (ne)ekvidistatních teplotních krocích), student v rámci práce také ověří reverzibilitu některých změn ve spektru.
Téma je vhodné pro studenty oboru Biofyzika.

Příprava experimentů pro Fyzikání praktikum IV (bakalářská práce)
Školitel: Mgr. Marcel Fuciman, Ph.D.
Student/ka zkontroluje, zapojí a otestuje zakoupené přístroje, provede zkušební (vzorové) měření a vytvoří zadávací protokoly pro každou úlohu. Předpokládané úlohy: Millikanův experiment, Stanovení Planckovy konstanty, Stanovení Rydbergovy konstanty, Frank-Hertzův experiment, Difrakce elektronu, NMR, Zobrazování drah nabitých částic + 2 radiologické experimenty dle dodaných přístrojů.

Studium generace bílého kontinua v blízké infračervené oblasti (bakalářská/diplomová práce)
Školitel: Mgr. Marcel Fuciman, Ph.D.
Student bude pomocí subpikosekundových laserových pulsů generovat bílé kontinuum. Smyslem práce je optimalizace spektra bílého kontinua v NIR oblasti. To bude provedeno variací následujících parametrů: vlnová délka čerpacího svazku, velikost clony, ohnisková vzdálenost čočky, materiál atd.

Záření černého tělesa, tvorba úlohy do Fyzikálního praktika III (bakalářská práce)
Školitel: Mgr. Marcel Fuciman, Ph.D.
Smyslem úlohy rozšiřující Fyzikální praktikum III je přiblížit studentům problematiku záření černého tělesa, která ve své době otřásla sebedůvěrou klasické fyziky a stála u zrodu kvantové fyziky. V rámci této bakalářské práce student navrhne a vytvoří Leslieho krychli sloužící jako plošný zdroj záření s různými typy povrchů, Stefan-Boltzmannovu lampu simulující bodový zdroj tepelného záření a s jejich pomocí připraví a otestuje laboratorní úlohu zahrnující zákon převrácených čtverců a Stefan-Boltzmannův zákon.

Supravodivost, tvorba úlohy do Fyzikálního praktika IV (bakalářská práce)
Školitel: Mgr. Marcel Fuciman, Ph.D.
Objev „vysokoteplotní“ supravodivosti v 80. letech 20. století znovu zažehl zájem o supravodivost a díky tomu v dnešní době existují dostupné supravodiče, které dosahují supravodivosti při teplotách vyšších než je teplota kapalného dusíku. V úloze, která se stane součástí Fyzikálního praktika IV, bude potřeba měřit teplotu a odpor keramického supravodiče (YBa2Cu3O7) za nízkých teplot (-196°C) a při návrhu úlohy bude nutno brát v úvahu křehkost použitých materiálů. Protože odpor supravodiče při této teplotě klesá na nulu, vytvoří student experiment, ve kterém bude měřen odpor supravodiče metodou čtyřbodové sondy. Teplota bude měřena pomocí termoelektrického jevu. Konečným cílem práce bude vytvoření a otestování laboratorní úlohy, ve které bude měřena kritická teplota supravodiče.

Teplotní závislost absorpčních spekter vybraných karotenoidů (bakalářská práce)
Školitel: prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.
Karotenoidy jsou přírodní pigmenty, které hrají významnou roli v mnoha biologických procesech. Barva karotenoidů, která se mění od žluté přes oranžovou až po červenou, je dána charakteristickým absorpčním spektrem. Měření absorpčních spekter karotenoidů umožňuje zjistit základní informace o spektroskopických vlastnostech karotenoidů. Cílem této práce bude změřit absorpční spektra několika typických karotenoidů a zjistit závislost tvaru absorpčních spekter v závislosti na teplotě v několika různých rozpouštědlech. Výsledkem bude informace o termostabilitě karotenoidů a její závislosti na struktuře karotenoidu a vlastnostech rozpouštědla. Výsledky budou složit jako základ pro další spektroskopické studie za použití časově rozlišené spektroskopie (možná návaznost v diplomové práci).
Práce je vhodná pro studenty oboru Biofyzika.

Historický vývoj názoru na povahu světla a současné využití laserů při pokusech na SŠ (bakalářská práce) 
Školitel: Mgr. Václav Šebelík
Neexistuje jednoznačná odpověď, zda světlo má vlnový nebo částicový charakter. To zapříčinilo i letité spory fyziků ohledně této otázky. Student v první části bakalářské práce utvoří historický přehled o vývoji názorů na povahu světla a objasní důvody, které vedly k jednotlivým závěrům fyziků, kteří se touto otázkou zabývali. Následně student pomocí různých zdrojů (učebnice, internet) vyhledá experimenty s lasery, proveditelné s běžnými pomůckami dostupnými na středních školách, které tyto teorie objasňují. Vybrané pokusy popíše, popřípadě navrhne jejich vylepšení. U každého experimentu zhodnotí jeho přínos pro studenty a jiné parametry, např. náročnost. 
Téma je vhodné pro studenty oboru Fyzika pro vzdělávání.

Spektroskopie karotenoidů v extrémně polárním prostředí (magisterská práce)
Školitel: Mgr. Václav Šlouf, Ph.D.
Ačkoli většina karotenoidů je čistě hydrofobní povahy, řada těchto molekul vyskytujícíh se ve fotosyntetických organismech má ve své struktuře polární skupiny. Některé z nich významně ovlivňují spektroskopii i funkce svých nositelů.
Úkolem studenta bude nalézt vhodné kandidáty z řad karotenoidů, které by bylo možno rozpustit v extrémně polárních iontových roztocích (tzv. ionic liquid). Dále by se student zaměřil na spektrokopickou chrakterizaci daného karotenoidu v extrémně polárním prostředí včetně pokročilých měření spekter a dob života excitovaných stavů.
Téma je vhodné pro všechny motivované přírodovědně zaměřené studenty (fyzika, chemie, popř. biologie).  

Pokusy domácího kola fyzikální olympiády: příprava a provedení (bakalářská práce)
Školitel: Mgr. Václav Šlouf, Ph.D. 
Ústav fyziky na PřF JU již tradičně pořádá kurzy pro motivované středoškoláky, kteří by se rádi zúčastnili vyšších kol fyzikální olympiády. Úkolem studenta UFY bude příprava, otestování a provedení pokusů se středoškolskými studenty. Součástí práce bude i protokol s vyhodnocením naměřených dat.
Téma je vhodné pro studenty oboru Fyzika pro vzdělávání. Na toto téma je nutno se přihlásit nejpozději do konce října!!!

Návrh, propagace a realizace akce popularizující fyziku (bakalářská práce)
Školitel: Mgr. Václav Šlouf, Ph.D. 
Student má za úkol vymyslet, zpropagovat a zrealizovat akci pro veřejnost, na níž se budou zábavnou formou představovat fyzikální jevy. S výhodou je možno za tímto účelem využít vybavení Ústavu fyziky. Parametry akce budou do značné míry záležet na studentově iniciativě.
Téma je vhodné pro studenty oboru Fyzika pro vzdělávání.

Sada pokusů s ultrazvukovým měřičem vzdálenosti (bakalářská práce)
Školitel: Mgr. Václav Šlouf, Ph.D. 
Cílem bakalářské práce je vymyslet, sestavit, odzkoušet a pro výukové účely popsat sadu deseti pokusů (počet závisí na náročnosti jednotlivých pokusů) s ultrazvukovým měřičem vzdálenosti. Tento senzor zjišťuje polohu těles na základě odrazu ultrazvukových vln. Umožňuje též měření rychlosti a zrychlení. Nutnou podmínkou je, aby pokusy vhodně doplňovaly středoškolské učivo fyziky.
Téma je vhodné pro studenty oboru Fyzika pro vzdělávání.

Sada pokusů se spektrofotometrem Spectra 1 (bakalářská práce)
Školitel: Mgr. Václav Šlouf, Ph.D. 
Cílem bakalářské práce je vymyslet, sestavit, odzkoušet a pro výukové či popularizační účely popsat sadu deseti pokusů (počet závisí na náročnosti jednotlivých pokusů) se spektrofotometrem Spectra 1. Tento mřížkový spektrofotometr umožňuje měření intenzit elektromagnetického vlnění od 360 do 940 nm. Pokusy mohou nejen doplňovat středoškolské učivo fyziky, ale i podporovat mezipředmětové propojení např. s chemií či biologií.
Téma je vhodné pro studenty oboru Fyzika pro vzdělávání.

Srovnání kurikulárních dokumentů pro výuku fyziky napříč evropskými zeměmi (bakalářská práce)
Školitel: Mgr. Václav Šlouf, Ph.D. 
Cílem bakalářské práce je srovnat rámcové vzdělávací programy (RVP) či jejich obdoby pro výuku fyziky na střední škole odpovídající gymnaziální úrovni z alespoň pěti evropských zemí včetně Česka (ideálně z alespoň tří jazykových oblastí). Tato práce by měla vytvořit podklad pro pohled na výuku fyziky u nás ve srovnání s dalšími zeměmi, což je v době snah o změny v RVP velmi žádoucí.
Téma je vhodné pro studenty oboru Fyzika pro vzdělávání s dobrým jazykovým vybavením.

Pokusy na UFY pro středoškoláky (magisterská práce)
Školitel: Mgr. Václav Šlouf, Ph.D. 
Ústav fyziky na PřF JU spolupracuje s řadou středních škol. Ústav mimo jiné nabízí možnost zajímavých laboratorních prací, které pod vedením pracovníků ústavu provádějí přímo žáci středních škol. Úkolem studenta pak bude upravit stávající úlohy na středoškolskou úroveň, vytvořit k nim pracovní listy pro žáky, seznam úloh vyvěsit na web ústavu a s alespoň dvěma žákovskými skupinami některé úlohy také prakticky provést. Minimální požadovaný počet úloh: 30. 
Téma je vhodné pro studenty oboru Fyzika pro vzdělávání. Obhájené práce


Dizertační práce

ŠEBELÍK Václav Excited State Processes in Linear Conjugated Systems Školitel: T. Polívka, obhájeno dne: 24.09.2020

WEST Robert G. Carotenoid Excited State Processes by Femtosecond Time-Resolved Pump-Probe and Multi-Pulse Spectroscopies Školitel: T. Polívka, obhájeno dne: 14.06.2018

KUZNETSOVA Valentyna Časově rozlišená spektroskopie světlem indukovaných procesů Školitel: M. Fuciman, obhájeno dne: 18.09.2017

KESAN Gürkan Excited States of Carotenoids and Their Roles in Light Harvesting Systems Školitel: T. Polívka, obhájeno dne: 06.02.2017

ŠLOUF Václav Excitované stavy karotenoidů Školitel: T. Polívka, obhájeno dne: 19.12.2013

CHÁBERA Pavel Femtosekundová spektroskopie a její využití ke studiu biologických systémů Školitel: T. Polívka, obhájeno dne: 17.06.2010Magisterské diplomové práce

ŠÍMOVÁ Ivana Femtosekundová časově rozlišená spektroskopie geneticky upravených LH1-RC komplexů Školitel: V. Šlouf, obhájeno dne: 23.05.2019

ŠLOUF Václav Transientní excitační spektra anténních komplexů sinic Školitel: T. Polívka, obhájeno dne: 01.06.2009

KLOZ Miroslav Měření přenosu energie v rekonstituovaných PCP komplexech Školitel: T. Polívka, obhájeno dne: 02.02.2009Bakalářské diplomové práce

ŠTĚPÁNEK Jan Příprava optické dráhy pro experimenty z kvantové mechaniky Školitel: M. Fuciman, obhájeno dne: 21.05.2019

VELANOVÁ Hana Příprava a spektroskopická charekterizace komplexů karotenoidů s ionty kovů Školitel: H. Staleva-Musto, obhájeno dne: 21.05.2019

KUBÍK Jan Matěj Sestavení, vyladění a otestování přípravku na destrukci buněk laserovým paprskem Školitel: M. Fuciman, obhájeno dne: 21.05.2018

HOROVÁ Nikola Optimalizace generace superkontinua v UV až blízké IR oblasti Školitel: M. Fuciman, obhájeno dne: 22.05.2017

ŠÍMOVÁ Ivana Femtosekundová časově rozlišená spektroskopie světlosběrných komplexů fotosyntetických bakteriíí Školitel: V. Šlouf, obhájeno dne: 22.05.2017

JÍCHA Jaroslav Nové pomůcky pro výuku fyziky na gymnáziu: testování, sestavování a vytváření návodů k experimentům Školitel: V. Šlouf, obhájeno dne: 16.01.2017

SVĚDÍNEK Tomáš Optická a optoelektronická měření Školitel: M. Durchan, obhájeno dne: 16.01.2017

DACHEV Marko Izolace a charakterizace světlosběrných komplexů bakterií rodu Gemmatimonas Školitel: V. Šlouf, obhájeno dne: 16.06.2015

ŠIMONOVÁ Magdaléna Pořádání přípravných seminářů pro účastníky fyzikální olympiády Školitel: V. Šlouf, obhájeno dne: 27.05.2015

RŮŽIČKA František Příprava experimentů pro Fyzikální praktikum IV Školitel: M. Fuciman, obhájeno dne: 15.01.2015

BEDNÁŘ Jan Měření parametrů optických prvků Školitel: M. Fuciman, obhájeno dne: 28.05.2014

RŮŽIČKA Prokop Proměřování parametrů laserového svazku Školitel: M. Fuciman, obhájeno dne: 28.05.2014

VIDLÁK Karel Generace a optimalizace účinnosti druhé harmonické ultrakrátkých pulsů Školitel: P. Hříbek, obhájeno dne: 28.05.2012

TROJÁK Josef Měření spektrálního profilu femtosekundového bílého světla Školitel: T. Polívka, obhájeno dne: 26.05.2011

PAVLÍČEK Martin Měření nelineárních optických jevů generovaných femtosekundovými laserovými pulsy. Autokorelátor Školitel: P. Hříbek, obhájeno dne: 26.05.2008

SURYNEK Radek Měření nelineárních optických jevů generovaných femtosekundovými laserovými pulsy. Generace superkontinua Školitel: P. Hříbek, obhájeno dne: 26.05.2008

Novinky Výzkum Laboratoř Lidé Publikace Příležitosti Pro veřejnost Kontakt
Laboratoř optické spektroskopie