Aktuality


Calendar icon 03.10.2023

Spojení ultrarychlé spektroskopie a elektrochemie v jednom experimentu

Naše výzkumná skupina právě publikovala v časopise ChemPlusChem novou vědeckou práci "Time-Resolved Spectroelectrochemical Dynamics of Carotenoid 8'-apo-β-Carotenal", která demonstruje výjimečnou schopnost ladění signálů spojených s intramolekulárním přenosem náboje (ICT) u keto-karotenoidů pomocí aplikace vnějšího napětí. Ačkoli spektrální poloha absorpčního pásu zůstala nezměněna, časově rozlišená transientní absorpční spektra odhalila výrazné snížení amplitudy spektrálního pásu ICT stavu v experimentech prováděných za podmínek přiloženého vnějšího napětí. Tento jev byl doprovázen prodloužením doby života S1/ICT stavu, která se změnila z 8 ps na 13 ps. Možná ještě zajímavější je, že vypnutí přiloženého napětí rychle vedlo k návratu ke spektroskopickým vlastnostem měřeným bez napětí, což dokazuje reverzibilní povahu našich pozorování. Tento nový pohled na spektroelektrochemickou dynamiku karotenoidů otevírá možné cesty pro další zkoumání vlastností excitovaných stavů keto-karotenoidů.

Calendar icon 31.08.2023

Nová studie zkoumá komplexy astaxantinu s ionty kovů a jejich dynamiku v excitovaném stavu

Nová studie publikovaná v časopise Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry odhaluje vzájemné působení mezi karotenoidem astaxantinem a kovovými ionty. Článek popisuje tvorbu stabilních komplexů a jejich vliv na dynamiku excitovaného stavu. Interakce astaxantinu se zinečnatými (Zn2+) a měďnatými (Cu2+) ionty vykazuje významné změny v dynamice excitovaného stavu karotenoidu, což vede k zesílení asymetrie rozložení náboje nejnižšího excitovaného stavu, S1/ICT. Studie také odhaluje kratší doby života S1/ICT stavů u těchto komplexů ve srovnání s čistým astaxantinem, a to díky prodloužení efektivní konjugované délky. Vytváření komplexu astaxantinu s mědí také vede k detekci signálu S*, což pravděpodobně souvisí s vibrační excitací základního stavu, která je generována rychlou relaxací excitovaných stavů. Tato studie nejen posunuje naše chápání fotofyziky karotenoidů, ale slibuje také možné aplikace v dalších vědeckých oborech.


Transientní spektra komplexů astaxantinu

Calendar icon 31.08.2023

Odhalené tajemství karotenoidů: Nová studie zkoumá vysokoenergetické excitované stavy

Nový článek "Relaxation dynamics of high-energy excited states of carotenoids studied by UV excitation and pump–repump–probe transient absorption spectroscopy" publikovaný v časopise Physical Chemistry Chemical Physics odhaluje dosud opomíjené vyšší excitované stavy karotenoidů. Tato výzkumná práce porovnává dynamiky excitovaného stavu ß-karotenu a astaxantinu po přímé excitaci SUV stavu (pozorovaného v absorpčním spektru) a po re-excitaci Sn stavu (pozorovaného v tranzientním absorpčním spektru). Studie odhaluje odlišné relaxační dráhy i unikátní charakteristiky Sn a SUV stavů a doplňuje další rozměr našeho chápání fotofyziky karotenoidů a jejich funkcí v přírodě.


PCCP

Calendar icon 31.08.2023

Odhalení tajemství světla: Rozsáhlý přehledový článek popisuje roli ultrakrátké laserové spektroskopie ve výzkumu přenosu energie

Rozsáhlý přehledový článek, na němž se podílel i jeden člen naší vědecké skupiny, byl publikován v časopise Chemical Physics Review. Odhaluje proces vývoje ultrarychlé laserové spektroskopie od jejího vzniku na konci sedmdesátých let minulého století až po dnešní pokročilé techniky. S názvem "Ultrafast laser spectroscopy uncovers mechanisms of light energy conversion in photosynthesis and sustainable energy materials" článek prochází několik desetiletí pokroku v oblasti ultrarychlé laserové spektroskopie a vyzdvihuje její klíčovou roli při porozumění nejen fotosyntéze, ale i novým materiálům pro využití solární energie. Článek zabývá tématy jako např. světlosběrné fotosyntetické antény, primární přenos elektronů ve fotosyntéze nebo cílí na nové materiály pro solární články, a shrnuje rozsáhlou oblast tohoto vědeckého odvětví a nabízí odborný pohled i na průlomové objevy v této oblasti.


Review

Calendar icon 31.08.2023

Novinky z laboratoře: Experimentální konfigurace prochází velkou transformací

Laboratoř optické spektroskopie vstupuje do další etapy špičkového spektroskopického výzkumu významným vylepšením experimentální konfigurace pro ultrarychlou spektroskopii. Konec srpna 2023 znamená pro laboratoř zásadní okamžik, neboť poprvé od roku 2014, kdy bylo současné experimentální nastavení vybudováno, jej čeká první opravdu velká změna. S odhodláním vylepšit kvalitu spektroskopických experimentů náš tým kompletně, do posledního zrcadla, rozebral celý experiment, a to s cílem postavit novou, moderní a kompaktní konfiguraci. Tato přestavba otevírá cestu ke zvýšení kvality a přesnosti naměřených dat s cílem zajistit, aby naše laboratoř nadále patřila ke špičce v oboru. Vylepšené zařízení nabízí dvě odlišné konfigurace pro generování bílého světla. První využívá primární laserový svazek na 800 nm, zatímco druhá využívá pro generování bílého světla blízké infračervené záření, které umožňuje provádět experimenty pokrývající široký spektrální rozsah od 400 do 1200 nm. Tato nová konfigurace otevírá možnosti pro širokou škálu experimentů, od klasické transientní spektroskopie až po multipulzní experimenty, jako jsou tzv. pump-dump-probe and pump-repump-probe, nebo experimenty využívající dvoufotonovou excitaci. Očekáváme, že nové a vylepšené zařízení pro ultrarychlou spektroskopii bude plně provozuschopné ke konci září.


Změna setupu Změna setupu Změna setupu Změna setupu

Calendar icon 31.08.2023

Úspěšná účast na 19. mezinárodním sympoziu karotenoidů

Svět výzkumu karotenoidů se od 9. do 14. července soustředil v Toyamě (Japonsko), kde se konalo 19. mezinárodní sympozium právě o těchto molekulách. Výzkumníci z naší skupiny, Tomáš Polívka, Václav Šebelík a Valentyna Kuznětsova, přednesli ústní prezentace, které vyvolaly zajímavou diskuzi mezi kolegy. Sympozium poskytlo platformu nejen pro průlomové vědecké pohledy, ale nabídlo také skvělou příležitost našemu týmu seznámit se s kulturou Japonska, a obohatit zážitky z pobytu v Japonsku.


Konference Toyama Konference Toyama Konference Toyama Konference Toyama

Calendar icon 25.01.2023

Co se děje v LH2 komplexu po excitaci Soretova pásu?

O přenosu energie mezi nižšími excitovanými stavy karotenoidů a (bakterio)chlorofylů toho dnes již víme poměrně dost, a proto jsme se rozhodli podívat na vyšší energie a prozkoumat chování světlosběrných komplexů po excitaci Soretova pásu nacházejícího se v blízké UV oblasti. V článku publikovaném ve Photosynthesis Research jsme následně prezentovali výsledky těchto měření. Primární motivací těchto experimentů bylo zjistit, zda je možný přenos energie mezi Soret stavem bakteriochlorofylu a a S2 stavem karotenoidu, ale žádné signály související s touto dráhou přenosu jsme nepozorovali. Nicméně jsme byli schopni popsat následující jevy. Signál ve spektrální oblasti karotenoidu byl pomocí modelování přiřazen tzv. elektrochromickému posuvu, který je důsledkem změny lokálního elektrického pole po excitaci Soretova pásu. Dále jsme pozorovali, že karotenoid v LH2 komplexu reaguje na disipaci přebytečné energie z bakteriochlorofylu a, jelikož vykazuje pozorovatelnou amplitudu signálu dohasínající s časovou konstantou zhruba 6 ps. Poslední zajímavostí bylo pozorování a následné namodelování triplet-triplet přenosu energie mezi bakteriochlorofylem a a karotenoidem, který trvá řádově 400-600 ps.

Calendar icon 23.12.2022

Veselé svátky!

Doufáme, že prožíváte klidné sváteční období, plné radosti, smíchu a času stráveného s blízkými. Těšíme se na nový rok a na všechny vzrušující objevy a výzvy, které přinese.

S přáním šťastného nového roku,
Polivkalab

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Calendar icon 06.09.2022

Mechanismus zhášení fykobilisomů odhalen – článek v Nature

Dva členové naší skupiny, David Bína a Tomáš Polívka, se podíleli na projektu, jehož výsledkem byla publikace v Nature. Článek publikovaný 31. srpna popisuje první kompletní strukturu antény sinic, fykobilisomu. Na rozdíl od očekávání byly identifikovány a charakterizovány dvě různé konformace fykobilisomů. Struktura získaná kryo-elektronovou mikroskopií nám dále umožnila najít a vizualizovat vazebná místa tzv. OCP (z anglického Orange Carotenoid Protein), který reguluje tok energie zhášením antény při nadměrném osvětlení. Každý fykobilizom může překvapivě vázat čtyři OCP uspořádané ve dvou dimerech, ale vazba je možná pouze v jedné ze dvou konformací fykobilisomu. Naším úkolem v tomto projektu bylo modelovat tok energie ve fykobilisomech s OCP a bez OCP. Model jasně ukázal, že OCP může účinně zhášet fykobilizomy přenosem energie z nejbližších bilinů ke karotenoidu kantaxantinu vázanému na OCP.

Calendar icon 04.07.2022

Akce pro veřejnost

Naše znalosti prezentujeme nejen během vědeckých konferencí. Rádi se účastníme také událostí, které jsou zaměřeny na širší publikum a děti. Během června se členové naší skupiny stali součástí dvou veřejných akcí. Dne 14. června přednesl vedoucí skupiny Tomáš Polívka v rámci pořadů ScienceCafé konaných v Horké vaně přednášku s názvem „Co se může stát za bilióntinu sekundy (a jak to zjistit)?“ Při ní vysvětlil, jak můžeme sledovat některé chemické reakce v reálném čase a co se může stát po absorpci světla molekulou. Večer byl zakončen otevřenou diskusí, kterou si všichni účastníci velmi užili. O několik dní později, 25. června, jsme se zúčastnili Makerday pořádaného Objeváriem v Českých Budějovicích. Členové naší laboratoře Valentyna Kuznetsova a Emrah Özcan, ukázali (nejen) dětem několik velmi zajímavých optických triků. Ve spolupráci s mobilní laboratoří BC AV ČR jsme si užili den, který předčil naše očekávání o veřejném zájmu o vědeckou činnost.


ScienceCafé ScienceCafé ScienceCafé MakerDay MakerDay MakerDay MakerDay MakerDay MakerDay MakerDay

Calendar icon 20.06.2022

Stáž v Mnichově

V rámci doktorandské stáže strávila naše doktorandka Ivana Šímová během května tři týdny na Technické univerzitě v Mnichově ve skupině prof. J. Hauera. Společně s další doktorandkou Erikou Keil během této doby ladily a optimalizovaly experimentální setup pro transientní absorpci, který používá achromatickou generaci druhé harmonické jakožto nástroj pro zisk velmi krátkých a spektrálně širokých pulzů. Tento komplikovaný úkol také zahrnoval příjemné večerní posezení, jak můžete vidět na přiložených fotografiích. :)


Grilování během stáže v Mnichově Grilování během stáže v Mnichově Grilování během stáže v Mnichově

Calendar icon 20.06.2022

Nový článek v J. Phys. Chem. B

V našem nejnovějším článku, jsme se zaměřili na tzv. S* stav karotenoidů, který je už skoro 30 let běžně detekovaný pomocí ultrarychlé spektroskopie. Představujeme krátký přehled tohoto stále záhadného stavu, a to se zvláštním důrazem na model zvaný VERA (vibrational energy relaxation approach). Ten se snaží objasnit jeho původ a je založený na relaxaci energetických vibračních stavů. VERA dokáže vysvětlit hlavní charakteristiky dynamiky relaxace po jednofotonové excitaci, nicméně data obdržená po dvoufotonové excitaci jsou stále nad možnosti současného modelu. Na konci článku nastiňujeme možné budoucí směry teoretických a experimentálních metod potřebných k lepšímu pochopení depopulační dynamiky karotenoidů se zahrnutím první solvatační slupky.


Titulní strana J. Phys. Chem. B Úvodní obrázek textu

Calendar icon 21.02.2022

How G. phototropica collects light energy?

V návaznosti na předchozí studii, jsme se znovu zaměřili na světlosběrný komplex z G. phototropica. Tento člen bakteriálního kmenu Gemmatimonadota získal geny pro syntézu fotosyntetického aparátu horizontálním přenosem z jiných bakteriálních organismů. Tato událost umožnila G. phototropica vyvinout a optimalizovat svou vlastní originální strukturu světlosběrných komplexů, což z ní činí velmi atraktivní objekt ke studiu. V nové publikaci, která byla právě publikována v Science Advances, byla s využitím kryoelektronové mikroskopie struktura tohoto světlosběrného komplexu vyřešena v rozlišení 2,4 Å. S pomocí femtosekundové spektroskopie jsme také popsali dráhy přenosu energie mezi pigmenty v tomto komplexu. Ukazuje se, že elegantní uspořádání komplexu v podobě dvou soustředných prstenců obklopujících reakční centrum nejen poskytuje velmi efektivní systém pro účinný přenos energie, ale také demonstruje takřka nekonečné možnosti evoluce.

Calendar icon 01.12.2021

Nový článek v Nature Communications

Před několika lety jsme identifikovali zhášecí mechanismus ve světlem indukovaných proteinech (Hlips) ze sinic. Úspěšná spolupráce s výzkumnou skupinou Mikrobiologického ústavu AV ČR pokračuje i nadále. V novém článku, právě publikovaném v Nature Communications, ukazujeme, že stejný zhášecí mechanismus (přenos energie z excitovaného chlorofylu-a do nejnižšího excitovaného stavu karotenoidů), je také aktivní ve dvou rostlinných proteinech, které váží chlorofyl. Light-harvesting Like (LIL3) protein a Early-Light-Induced Protein (ELIP) obsahují také zeaxanthin, který účinně zháší excitovaný chlorofyl prostřednictvím mechanismu přenosu energie. Zatímco LIL3 je velmi účinný zhášeč, ELIP ve své přirozené konfiguraci nezháší. Nicméně, modifikace jeho N-konce vyvolává zhášení, což ukazuje na zásadní roli interakce mezi pigmenty a proteinem při indukci zhášení.

Calendar icon 14.10.2021

UV excitace rozšířena na proteiny

V návaznosti na úspěšnou studii excitovaných stavů karotenoidů po UV excitaci jsme obrátili naši pozornost na karotenoidy vázané na proteiny. Pro zjednodušení jsme vybrali proteiny vázající pouze jeden karotenoid a žádné další pigmenty, tj. oranžový karotenoidový protein (OCP) a helikální karotenoidový protein (HCP). V této studii, která byla právě publikována v časopise ChemPhotoChem, jsme použili excitaci 280 nm k excitování jak proteinu (konkrétně aminokyselin Tyr a Trp), tak karotenoidu canthaxanthinu, který na této vlnové délce také mírně absorbuje. Výsledky ukazují, že UV excitace zvyšuje tvorbu produktu v OCP ve srovnání se „standardní“ excitací modrozeleným světlem. V OCP i HCP jsme identifikovali kationt cantaxanthinu, který se tvoří s asi 5% účinností výlučně po UV excitaci.

Calendar icon 14.10.2021

Laser je zpět!

Po roce bez funkčního laserového systému jsme opět v plném provozu. Smutný prázdný prostor na našem optickém stole opět zaujímá (nyní plně funkční) MaiTai. Většinu léta jsme tudíž strávili skládáním jednotlivých částí experimentu, vylepšováním tras svazků a optimalizací detekce. Na konci července jsme konečně po dlouhé přestávce provedli první experimenty.

Calendar icon 30.3.2021

Dvoufotonový úspěch

Náš nový článek právě publikovaný v časopise Journal of Chemical Physics Letters korunuje naši dlouhou a klikatou cestu k funkčnímu experimentálnímu nastavení pro měření transientních absorpčních spekter po dvoufotonové excitaci (2PE). Po úspěšném experimentu s 2PE transientní absorpcí na karotenoidech v roztoku, který jsme publikovali dříve, se tento nový článek zaměřuje na náročnější vzorek - LHCII anténu vyšších rostlin. Porovnáním 2PE transientních absorpčních spekter LHCII a směsi karotenoidu luteinu a chlorofylu-a v acetonu jsme byli schopni odpovědět na důležité otázky karotenoidové fotofyziky: Je pomocí 2PE selektivně excitován karotenoid nebo existuje také významný příspěvek 2PE z chlorofylů? Pokud ano, jak velká část 2PE fotonů je ve skutečnosti absorbována karotenoidy? Experiment s 2PE transientní absorpcí se ukázal jako ideální nástroj pro zodpovězení těchto otázek. Naše data ukazují, že pouze jedna třetina 2PE fotonů je absorbována karotenoidy v LHCII, zatímco dominantní příspěvek k 2PE signálu pochází z chlorofylů.

Calendar icon 30.3.2021

Co se stane, pokud excitujeme karotenoid v UV oblasti?

Existuje řada článků zabývajících se fotofyzikou karotenoidů po excitaci do jejich excitovaného stavu absorbujícího ve spektrálním rozsahu 400-550 nm, tedy stavu, který rozhoduje o barvě karotenoidů. Karotenoidy však také obsahují absorpční pásy v oblasti 250–330 nm a to, zda excitace těchto pásů nějak změní dynamiku excitovaného stavu, zůstává do značné míry neznámé. Abychom přidali tento kousek skládačky do celkového obrazu fotofyziky karotenoidů, vybrali jsme tři keto-karotenoidy, echinenon, kanthaxanthin a rhodoxanthin, a po excitaci UV absorpčních pásů jsme sledovali dynamiku jejich excitovaných stavů ve spektrální oblasti 400-1200 nm. Výsledky jsou shrnuty v článku, který byl právě publikován v časopise ChemPhysChem. Klíčovým závěrem našich experimentů je, že záhadný signál S* je po UV excitaci výrazně silnější, což podtrhuje jeho pravděpodobný vztah k disipaci energie a ukládání přebytečné energie v molekulárních vibracích. Ukázali jsme také, že S* signál není spojen s jediným energetickým stavem; je tvořen příspěvky z tzv. hot S1 stavu a nerelaxovaného základního stavu.

Calendar icon 13.1.2021

Podívejte se na naše nová videa

Pro veřejnost Členové skupiny se také podílejí na výuce a kromě výuky univerzitních kurzů a praktik často organizujeme laboratorní ukázky pro studenty středních škol. V sekci Pro veřejnost se nově můžete podívat na několik videí s jednoduchými ukázkami pokusů, které používají jako zdroj světla laserové ukazovátko a které si můžete vyzkoušet sami doma.

Calendar icon 3.1.2021

Boronové klastry pro modré lasery

Ačkoli se náš výzkum primárně zaměřuje na excitované stavy karotenoidů a fotosyntetických světlosběrných proteinů, čas od času se také účastníme dalších projektů. Výsledky takové naší exkurze do jiné oblasti výzkumu byly nedávno publikovány v časopise Inorganic Chemistry. Ve spolupráci s našimi kolegy z Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR jsme studovali vlastnosti excitovaných stavů klastrů hydridu boritého, sloučeniny, která se jeví jako slibný kandidát jako aktivní médium v ​​laserech s emisí v modré spektrální oblasti. Data naměřená v naší laboratoři pro sérii alkylovaných hydridů boru odhalily absorpci z excitovaného stavu, která se u některých sloučenin překrývá s modrým emisním pásmem, což brání laserovému zesílení navzdory vysokému kvantovému výtěžku fluorescence.

Calendar icon 3.1.2021

Neobvyklá světlosběrná anténa z řasy Rhodomonas salina

Naše skupina ráda pracuje s „exotickými“ fotosyntetickými anténními systémy z různých mikroorganismů, které obsahují neobvyklé karotenoidy. Jedním z takových příkladů je náš nový článek, který odhaluje dráhy přenosu energie v membránové anténě z řasy Rhodomonas salina. Tento anténní protein má několik neobvyklých vlastností. Zaprvé obsahuje chlorofyl-a a chlorofyl-c (proto název CAC anténa), což je sice kombinace charakteristická pro řadu řas, ale CAC je jednou z mála antén, která obsahuje více chlorofylu-c než chlorofylu-a. Zadruhé, CAC váže karotenoid alloxanthin, jediný přírodní karotenoid obsahující dvě trojné vazby. Jak chlorofyl-c, tak alloxantin přenáší energii na chlorofyl-a, ale účinnost a jednotlivé časy přenosu energie se liší od „standardní“ antény, jako je LHCII. CAC přidává další světlosběrnou strategii do rozmanité palety těchto procesů ve fotosyntetických organismech.

Calendar icon 3.1.2021

Prázdné místo

Vidíte to prázdné místo na našem optickém stole? Každý, kdo někdy pracoval v laserové laboratoři, ví, že je neobvyklé mít tak velký prostor bez typického lesa sloupků a držáků různých optických komponent. Proto si možná myslíte, že se v naší laboratoři děje něco zvláštního. A máte samozřejmě pravdu. V tomto prázdném prostoru by měl být náš laser MaiTai. Měli jsme smůlu, že jsme měli vážnou poruchu MaiTai během covidové krize, takže jsme ho museli poslat na opravu do laboratoří Spectra Physics v Německu. Nyní je opravený MaiTai zpět, ale kvůli cestovním omezením stále čekáme na technika, který jej nainstaluje. Doufáme, že budeme brzy připraveni na nové experimenty. Mezitím používáme tuto nemilou přestávku související s covidem k práci na datech naměřených těsně před selháním MaiTai a snad dojde i na oprášení některých starých dat, která každý z nás určitě najde v dlouho neotevřených složkách v našich počítačích.

Prázdné místo

Calendar icon 9.10.2020

Gratulujeme Václavu Šebelíkovi k úspěšné obhajobě!

S velkým potěšením oznamujeme, že náš kolega Václav Šebelík 24. září úspěšně obhájil svou dizertační práci. Byli jsme rádi, že jsme se mohli osobně zúčastnit jeho obhajoby a důsledně jsme dodržovali doporučení platná pro tehdejší veřejné akce. Přesto se k nám jeden z oponentů z Německa musel připojit online kvůli cestovním omezením. Prezentace pokračovala následnou diskusí s oponenty, členy komise a dalšími účastníky. Po oficiální části jsme oslavili konec Vaškovy doktorandské cesty tradičním způsobem (s dnes již klasickými rouškami). :)

PhD obhajoba PhD obhajoba

Vašek zahájil doktorské studium na začátku března 2016 a velmi rychle se začlenil do naší laboratoře. Byl klíčovou osobou při vývoji experimentů využívajících dvoufotonovou excitaci, skvělým partnerem pro jakékoli zábavné nebo pracovní projekty v laboratoři, vývojářem softwaru, který nám ušetřil spoustu času, a také vývojářem našich webových stránek.

Calendar icon 25.8.2020

Jak dlouhý je 'nekonečný' polyen?

Ačkoli náš výzkum se zaměřuje především na karotenoidy, nedávno jsme zaměřili naši pozornost také k polyenům, které s karotenoidy úzce souvisí. Díky spolupráci s prof. Ronem Christensenem z Bowdoin College v Maine a prof. Tae-Lim Choiem z Národní univerzity v Soulu jsme měli možnost studovat dva extrémně dlouhé polyeny se "syntetickou" délkou konjugace N~200. V našem novém článku publikovaném v PCCP jsme informovali o spektroskopických vlastnostech těchto polyenů. Experimenty byly provedeny na ELI Beamlines za účelem dosažení časového rozlišení pod 50 fs, které není k dispozici v naší laboratoři. Dlouhé polyeny mají subpikosekundovou dobu života S1 stavu, zatímco "záhadný" stav S* má dobu života jen o málo delší, 1,8 ps. Porovnání těchto nových údajů s dřívějšími studiemi dlouhých polyenů/karotenoidů ukázalo, že mezi lineárními konjugovanými systémy s konjugovanými délkami 50 nebo 200 v podstatě neexistuje žádný spektroskopický rozdíl. Každý lineární konjugovaný systém s N>50 lze tedy považovat za "nekonečný" polyen/karotenoid.

Calendar icon 25.8.2020

HCP – K čemu je dobrý?

HCP (helikální karotenoidové proteiny) představují novou skupinu proteinů úzce souvisejících s OCP. Po nedávné strukturální charakterizaci jednoho z proteinů této skupiny jsme se v naší nedávné práci zaměřili na detailní spektroskopickou charakteristiku dvou HCP, HCP2 a HCP3, které vážou karotenoid kanthaxanthin. Použili jsme náš nový hranolový spektrometr k pokrytí celé spektrální oblasti 400-1200 nm, abychom zachytili dynamiku téměř všech spektrálních vlastností v transientních absorpčních spektrech. Naše data ukazují, že oba HCP existují ve dvou konformacích základního stavu; "modrá" konformace excitovaná na 470 nm má navíc spektrální pás v oblasti S*, zatímco "červená" konformace excitovaná na 570 nm poskytuje standardní transientní absorpční spektrum kanthaxanthinu. U obou konformací je doba života S1 stavu kanthaxanthinu kratší než v roztoku, což odráží otočení jednoho z koncových kruhů karotenoidu, které bylo prokázáno strukturní analýzou. I přes podrobnou strukturální a spektroskopickou charakterizaci zůstává funkce HCP v sinicích neznámá.

Calendar icon 25.8.2020

Nový spektrální pás karotenoidu související se zhášením v LHCII

Ve společném úsilí se skupinou Alexandra Rubana z Queen Mary University v Londýně jsme zvolili poněkud odlišný přístup k prozkoumání mechanismu nefotochemického zhášení v LHCII. Je dobře známo, že zhášení může být vyvoláno agregací komplexů LHCII a při práci s nízkými koncentracemi detergentu je téměř nemožné této agregaci zabránit. V experimentech popsaných v novém článku v iScience jsme LHCII trimery imobilizovali v polyakrylamidovém gelu, aby se zabránilo agregaci, a to v obou konformacích - zhášené i nezhášené. Za těchto podmínek je zhášení vyvolané agregací minimální a pozorované zhášení musí souviset se specifickou konformací jednotlivých neinteragujících trimerů LHCII. Transientní absorpční experimenty na LHCII v gelu odhalily nový spektrální pás karotenoidu, jehož amplituda souvisí se zhášením.

Calendar icon 1.4.2020

Zapínání a vypínání ICT stavu karotenoidů

Po našem nedávném objevu, že nekonjugované acyloxyskupiny mohou v podstatě vypnout tzv. ICT stav fukoxanthinu, pokud jsou na opačné straně molekuly než konjugovaná ketoskupina, jsme hledali keto-karotenoid, který by měl acyloxyskupinu blízko konjugované ketoskupiny. Našli jsme dva keto-karotenoidy, sifonaxanthin a sifonein, které nemají buď žádnou acyloxyskupinu (sifonaxanthin), nebo mají acyloxyskupinu na stejné straně molekuly jako ketoskupinu (sifonein). V našem novém příspěvku, který byl nedávno publikován ve Photosynthesis Research, ukazujeme, že „Acyloxy switch“ opravdu funguje. V závislosti na poloze vzhledem ke konjugované ketoskupině může acyloxyskupina buď vypnout (acyloxy naproti keto) nebo zapnout (acyloxy na stejné straně jako keto) stav ICT.

Calendar icon 1.4.2020

Online schůzka skupiny

Pandemie Covid-19 se dotýká (nejen) práce nás všech. Přesto jsme díky moderním technologiím a mladým členům skupiny, kteří vědí, jak je efektivně využívat, uspořádali virtuální setkání skupiny. Je zřejmé, že duch naší skupiny není současnou situací příliš ovlivněn. Budeme pokračovat v tomto způsobu sdělování výsledků, dokud se nevrátíme zpět do našich kanceláří a laboratoří a nebudeme mít standardní skupinové schůzky.


E-labmeeting E-labmeeting

Calendar icon 1.4.2020

Nový článek o novém systému

Nový příspěvek od naší skupiny se právě objevil ve Photochemical and Photobiological Sciences. Díky našim kolegům z University of Cagliari a z Warsaw University of Life Sciences jsme získali protein vázající karotenoidy, který dosud nebyl studován ultrarychlou spektroskopií. Pochází z bakterie Deinococcus radiodurans, která je známá svou schopností snášet vysoké dávky UV záření v podstatě bez poškození. Buněčná stěna bakterie má na povchu tzv. "S-layer", který obsahuje vysoce uspořádané dvojrozměrné sady proteinů, které tvoří hexamerické komplexy vázající karotenoid deinoxanthin (S-layer Deinoxanthin Binding Complex – SDBC). Článek poskytuje první podrobnou spektroskopickou charakteristiku tohoto karotenoidu, jak v roztoku, tak vázaného na SDBC.

Calendar icon 2.3.2020

Naše doktorandka na konferenci Solar Energy to Biomass (SE2B)

Naše čerstvá doktorandka Ivča Šímová se právě vrátila z workshopu “Optimization of light energy conversion in plants and microalgae”, organizovaného SE2B v Portu, Portugalsku. Prezentovala první data z projektu zaměřeného na procesy při přenosu energií ve světlosběrné anténě neobvyklé purpurové bakterie. Tato neobvyklá anténa, která má dva soustředné kruhy BChl-a a dosud neznámý karotenoid, pochází z nedávno popsaného anténního systému z Gemmatimonas phototrophica.

Calendar icon 2.3.2020

Pump-dump-probe setup back again

Poté, co jsme v roce 2018 publikovali dva články o pump-dump spektroskopii (PDP), udělali jsme si v této oblasti krátkou pauzu, protože dvě hlavní osoby, které stály za nastavením pump-dump experimentu (Robert a Valja), opustily skupinu. Nyní, když se po téměř dvouletém postdoktorském pobytu ve skupině Janne Ihalainena v Jyvaskyle Valja vrátila, obnovujeme nastavení PDP znovu s nadějí, že odhalíme nové vlastnosti dynamiky excitovaných stavů těchto fantastických oranžových molekul - karotenoidů. V novém nastavení detekce je experiment PDP spojen s hranolovým spektrometrem, takže můžeme vidět efekt dumpingu/re-pumpingu v mnohem širším spektrálním okně než před dvěma lety.


Calendar icon 24.2.2020

Nový článek o OCP v Biochimica et Biophysica Acta (BBA)

V únorovém čísle BBA-Bioenergetics vyšel náš nejnovější příspěvek k výzkumu OCP a příbuzných proteinů. Tentokrát jsme spojili síly s kolegy z jiných laboratoří, abychom studovali spektroskopii a strukturální analýzu dvou forem OCP (OCP1 a OCP2). Ze spektroskopického pohledu ukazujeme data, která jsme poprvé měřili s hranolovým spektrometrem, což nám umožnilo měřit transientní absorpční spektra v rozsahu 400-1200 nm. Data prezentovaná v článku byla získána pomocí sestavy vytvořené našimi kolegy z ELI Beamlines, nyní již ale máme náš vlastní detekční systém s hranolovým spektrometrem – naše data brzy zveřejníme! Samozřejmě je široké spekrální okno podmíněné ztrátou rozlišení, ale pozorovat všechny spektrální a dynamické jevy v celém rozsahu 400-1200 nm je jednoduše skvělé. Na obrázku níže si můžete prohlédnout příklad bílého kontinua generovaného na safírovém krystalu v naší laboratoři tak, jak bylo zachyceno na CCD kameře s 2048 pixely za hranolovým spektrometrem.


Super broadband white-light continuum

Calendar 19.12.2019

Vánoční setkání

Naše skupina oslavila nadcházející svátky na vánočním setkání a užila si tradiční (i netradiční) české vánoční cukroví napečené našimi členy.


Christmass meeting

Calendar 18.12.2019

Vítejte na stránkách laboratoře optické spektroskopie

Laboratoř optické spektroskopie byla založena v roce 2005 Ústavu fyzikální biologie sídlícím v Nových Hradech, který byl součástí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V prosinci 2013 se laboratoř přemístila do nově vybudované budovy C Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od té doby jsme spolu zažili sextiliony femtosekundových šťastných a vzrušujících okamžiků, při kterých jsme experimentálně prověřili mnoho vědeckých nápadů. Zde je krátký přehled posledních let na fotografiích členů naší skupiny...
... a na fotografiích naší laboratoře...
Novinky Výzkum Laboratoř Lidé Publikace Příležitosti Pro veřejnost Kontakt
Laboratoř optické spektroskopie